แจ้งการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนธุรกิจออกใบแจ้งหนี้ที่มีสิทธิ์

2023/03/01
logo

ด้วยการเริ่มต้นของ "วิธีการจัดเก็บใบแจ้งหนี้ที่มีสิทธิ์ (ระบบใบแจ้งหนี้)" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023
การลงทะเบียน "ผู้ออกใบแจ้งหนี้ที่มีสิทธิ์" เสร็จสมบูรณ์แล้ว

・หมายเลขทะเบียน: T3011401010716
・ชื่อ: Print House Co., Ltd.